Hvorfor ber vi om fullt fødselsnummer?

Vi bruker fødselsnummer som en unik identifikator for å tilby deg en bedre tjeneste, forhindre svindel og feilregistrering av kontonummer.

Alle opplysninger du oppgir i registreringsskjema behandles av yA Bank. Alle banker plikter å behandle oppgitt fødselsnummer i tråd med personopplysningsloven §12 og bankens konsesjon fra Datatilsynet for sikker identifisering av kunden. Du kan lese mer om dette her: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2000-04-14-31?q=personopplysning .

Dersom du likevel ikke ønsker å oppgi personnummer, kan du kontakte vårt kundesenter på tlf. 23 20 46 90, hverdager mellom kl. 09-16. Du vil da bli stilt noen kontrollspørsmål for deretter å få registrert ditt bonuskort, uten å oppgi fødselsnummer.

For å gå tilbake til registreringsskjema, klikk her.